Navigation:  Pracovní výkazy >

Pracovní výkaz

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aplikace Pracovní výkazy umožňuje jednotlivým uživatelům zapisovat údaje o přiřazení svého pracovního času k jednotlivým klientům, projektům atd. Dále umožňuje zaznamenávat údaje o nákladech vzniklých při zpracování jednotlivých zakázek. Díky rozsáhlému systému kmenových dat je umožněno flexibilní přiřazení hodinových sazeb pracovníků ve vztahu k  prováděným činnostem, klientům, projektům smlouvám. Systém automaticky hlídá tyto přednastavené parametry a bez zásahu uživatele je ukládá k zaznamenaným úkonům. Tímto vzniká datová základna pro komfortní a ve velké míře automatizovaný systém fakturace výkonů a nákladů.

 

Dále systém umožňuje díky rozčlenění činnosti na fakturovatelné a nefakturovatelné sledování produktivity jednotlivých zaměstnanců a jejich finančního přínosu podniku. V případě fakturace služeb paušální sazbou umožňuje také zpětnou kalkulaci projektů nebo zakázek.

 

Hlavní okno pracovního výkazu

Na obrázku vidíte hlavní masku pro pořízení záznamů do pracovního výkazu.

 

 Snap_2010.12.01_15h41m31s_105

 

Aktuální datum

Toto pole je pouze informační. Zobrazuje datum, které bylo nakliknuto v kalendáři. Toto pole není přístupné, datum v něm nelze změnit.

 

Pracovník

Informace o přihlášeným uživateli. Pokud se do programu přihlásíte jako správce systému, máte v poli Pracovník možnost nahlížet a měnit údaje u ostatních uživatelů. Uživatele si máte možnost vybrat z rozbalovacího seznamu pomocí tlačítka ENTER nebo poklepáním myši.

 

Pokud se přihlásíte jako uživatel, který není správcem systému, vaše jméno se automaticky převezme do pole Pracovník a není přístupné žádné změně.

 

Pracovní doba

Informace o základní pracovní době pracovníka. Nastavení probíhá ve správě uživatelů. Na základě pracovní doby a níže uvedeného minutového intervalu probíhá nahrávání tabulky.

 

Příklad: pracovní doba je 6:00 až 16:00, minutový interval 30 min, tabulka je nahraná následujícím způsobem:

První řádka 0:00 až 6:00
Další řádky v 30-ti minutovém rastru
Poslední řádka 16:00 - 0:00

 

Minutový interval

Informace o členění tabulky pro pořízení činností. V tomto poli si můžete vybrat, do jakých časových intervalů chcete rozčlenit dobu v pracovním výkazu pro určitý den.

 

 Snap_2010.12.01_15h42m05s_106

 

Pomocí krokovacího pole si myší vyberte požadovaný interval. Interval můžete zadat i přímo vepsáním do pole. Interval se v poli změní, nepřevezme se však do tabulky pracovního výkazu.

 

Převzetí nového intervalu do tabulky se uskuteční, kliknete-li na tlačítko Obnovit umístěné vpravo od krokovacího pole.

 

Zadaný čas [hod./min.]

Informace o celkovém času. Do tohoto pole se nasčítává celkový čas v pracovním výkazu pořízený pro aktuální den.

 

V našem příkladu jste zadali činnost od 6.00 hodin do 18.00 hodin. V poli Pořízený čas (hod./min.) se objevil čas 11 / 0 (tzn. 11 hodin, 0 minut), protože od 12.00 do 13hodin pracovník neprováděl žádnou činnost.

 

Kalendář

V objektu kalendáře si vybíráte den a měsíc, pro který chcete zadávat činností do pracovního výkazu. Nyní vám předvedeme, jak se kalendář ovládá.

 

 Snap_2010.12.01_15h42m27s_107

 

Kliknutím na konkrétní den ve zvoleném měsíci nebo změnou měsíce (den zůstává) je automaticky aktualizovaná tabulka s řádky pracovního výkazu.

 

Pořizování činností v tabulce

V tabulce, jež je součástí hlavní masky pracovního výkazu, lze zadávat jednotlivé řádky, měnit je a rušit. Na obrázku vidíte příklad zadávání činností do pracovního výkazu po zvolených intervalech.

 

Postup

Jak se činnosti do pracovního výkazu zadávají ?

V rozvrhu nakliknete myší řádek s požadovaným časovým intervalem, ve kterém chcete danou činnost založit (např. chcete zadávat činnost, kterou jste prováděli v časovém intervalu od 8,00 do 9,00 hodin).
Kliknete-li do sloupce Výkon, objeví se tlačítko pro rozbalovací seznam, z něhož si poté buď pomocí klávesy ENTER nebo poklepáním myší vyberete požadovanou činnost. Do sloupce Výkon se převezme pouze kód činnosti, samotné znění činnosti se objeví ve sloupci Označení výkonu.
K jednotlivým činnostem můžete přidat dodatečné informace o provedení činnosti, které napíšete do sloupce s názvem Text.
Do sloupce Kód adresy můžete doplnit adresu klienta, kterého se daná činnost týkala (např. vámi používaná firma Twister ).

 

 

Tip: Časový údaj ve sloupcích Od-do lze přímo v tabulce přepsat - tímto dosáhnete efektu hromadného zadávání přes více přednastavených časových intervalů.

 

Ostatní objekty tabulky

 

Projekt

Zde můžete přiřadit činnost k projektu

 

Fakturovatelné

Příznak, zda-smí být aktuální řádka vyfakturována. Údaj smí změnit pouze uživatel se statusem správce systému. Běžný uživatel toto oprávnění nemá.

 

Vyfakturované

Informace o tom, zda už byla aktuální řádka vyfakturována. Tento údaj není editovatelný a je nastavován automaticky.

 

Paušál

Informace, zda má být aktuální řádka zařazená během fakturace jako paušál. Zakliknutím tohoto polička je automaticky změněn obsah pole Způsob fakturace.

 

Způsob fakturace

Výběr způsobu fakturace aktuální řádky. Pokud zde nic neuvedete bude automaticky po uložení přiřazen standardní způsob fakturace, který nastavil správce systému. (Např. dle hodinových sazeb)