Navigation:  Úvod do systému REGNUM >

Formulářové okno

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na příkladě okna pro správu kmenových dat zemí si vysvětlíme funkci a ovládání formulářového okna.

 

Každé formulářové okno v sobě inteligentně a nenápadně spojuje více funkcí. Umožňuje založení nového okna, změnu, uložení nebo zrušení existujícího okna, popřípadě také může sloužit k zadání filtru (podmínky) pro vyhledání konkrétního záznamu.

 

Všechny objekty obsažené ve formulářovém okně systému REGNUM slouží automaticky pro hledání - jejich obsah je automaticky brán do tvorby hledací podmínky pro dotaz do databáze. Ten se spouští několika různými způsoby (informace k těmto naleznete dále v textu této kapitoly).

 

Na panelu nástrojů každého okna vidíte stav, ve kterém se okno v dané situaci nachází.

Rozlišujeme tři stavy:

 

Hledání - stav, ve kterém se okno nachází vždy po startu, nebo po vyprázdnění všech objektů (tlačítko F2 - detaily dále v textu)
Zpracování - stav, který nastane po nalezení záznamu v databázi a zavedení do masky
Nový zápis - stav, který nastane po stisku F3 nebo vyplnění prvního objektu v masce (primárního pole)

 

Stejnou strukturu a chování má většina oken v systému REGNUM.

 

 1.3_zeme

 

Horní informační lišta - obsahuje vedle názvu okna také jméno uživatele a název databanky, ke které jste se přihlásili.
Lišta nabídek - obsahuje standardně nabídky Funkce, Úpravy a Nápověda. Jiná okna mohou obsahovat také lokální nabídky. (Např. Extra´s).
Panel nástrojů - lišta tlačítek s informační oblastí o stavu okna.
Jádro okna tvoři minimálně jedna nebo více karet, které obsahují objekty pro vkládání a zobrazování údajů z databáze a jiné objekty.

 

Lišta nabídek

 

Nabídka Funkce

 

Nabídka Funkce obsahuje seznam všech funkcí, které lze kdykoliv zavolat. Uspořádání není náhodné ale logicky sleduje pořadí funkčních kláves.

 

F1 - znamená vždy nápovědu
F2 - F4 a kombinace s tlačítky Shift a Ctrl, které umožní manipulaci se záznamem v masce.
F5 - F8 vám umožní krokování mezi jednotlivými záznamy v databance.
F10 slouží k vyvolání přehledu záznamů.
Ctrl+F11 umožní tisknout upřednostňovaný report.
F11 vyvolá dialog tiskového manažera, který vám umožní výběr reportu pro tisk.
Ctrl+F10 zavoláte okno pro uložení úkolu ke konkrétní právě zpracovávané větě.

 

 1.3_adr_funkce

 

Nabídka Úpravy

 

Nabídka Úpravy obsahuje standardní funkce Windows pro práci se schránkou.

 

 1.3_upravy

 

Nabídka Nápověda

 

Nabídka Nápověda obsahuje volání systému nápovědy a dialogu obsahujícího informace o aktuální datové větě.

 

 1.3._napoveda

 

Panel nástrojů

 

Panel nástrojů je uspořádán ve stejném pořadí jako nabídka Funkce. Symbolicky jsou zde znázorněny všechny dostupné funkce pro ovládání okna.

 

 1.3_panel_nastroju

Popis funkcí dostupných s panelu nástrojů:

 

F1 - nápověda

Stisknutím tlačítka F1 vyvoláte nápovědu.

 

F2 - vyprázdnit masku

Jak jsme již uvedli, každé formulářové okno v sobě spojuje více funkcí. Tlačítkem F2 přivedete všechny objekty v okně do výchozího stavu po inicializaci. Tímto umožníme např. zadání nové hledací podmínky nebo pořízení nového záznamu.

 

F3 - nový záznam

Pomocí tohoto tlačítka aktivujete status Nová věta a můžete zakládat nový záznam do databáze.

 

F4 - uložit

Tímto tlačítkem uložíte novou nebo pozměněnou větu do databáze.

 

Shift+F4 - uložit a zavřít

Tato kombinace způsobí uložení věty po poslední změně a zavření aktivního formulářového okna.

 

Ctrl+F4 - odstranit

Tímto vymažete aktuální větu z databáze.

 

Pozor! Ne vždy vám program, nebo-li databanka dovolí vymazat větu. Pokud se například pokusíte vymazat adresu, která je již/ještě použitá ve správě dokumentů, porušíte tímto konzistenci dat. Tato situace nesmí nastat a proto ke zrušení věty nedojde a vy dostanete informaci, že vymazání této věty není možné.

 

F5 - první záznam

Skok na první záznam vyhovující zadané hledací podmínce (filtru). Pokud po startu okna ponecháte všechny objekty beze změn (prázdné), znamená to skok na první větu. Po stisknutí tohoto tlačítka program vyhledá v databance příslušný záznam a přenese ho do okna za účelem zpracování.

 

F6 - předchozí záznam

Skok na předchozí záznam v rámci hledací podmínky.

 

F7 - další záznam

Skok na další záznam v rámci hledací podmínky.

 

F8 - poslední záznam

Skok na poslední záznam v rámci hledací podmínky.

 

Tip: více o způsobech hledání naleznete v dalších částech příručky.

 

F9 - kmenová data

Pokud je kurzor umístěn na objektu typu rozbalovací seznam, bude otevřená příslušná editovací okno.

 

F10 - přehled

Zavolá tzv. přehledové okno, zobrazí tabulku s daty z příslušného okna. Toto okno může být uživatelem pozměněno a upraveno dle jeho požadavků. Více informací naleznete v dokumentaci pro správce systému.

 

 1.3_prehledove_okno

 

PŘÍKLAD: F10 v okně zemí se zobrazí seznam všech zemí uložených v databance.

 

Ctrl+F10 - úkoly

Zajímavou schopností každého formulářového okna je možnost poznamenat si úkol k právě zpracovávané větě a odložit k pozdějšímu vyřízení. Více informací na toto téma naleznete v kapitole Termíny.

 

F11 - tiskový manažer

Vyvolá okno tiskového manažera, který umožní výběr reportu a následný tisk (náhled).

 

Ctrl+F11 - tisk

Umožní přímý tisk favorizovaného reportu.

 

Další vlastnosti

 

Povinné pole

V mnoha oknech se setkáme s datovými poli se žlutým pozadím (standardní nastavení, které lze změnit!). Takto označené pole je pro dané okno klíčové a musí být uživatelem zadané, v opačném případě nelze obsah okna uložit.

 

Příkladem pro povinné pole je Název/příjmení v okně adresáře.

 

Převzaté pole

Zde se jedná o pole se zvláštní funkcionalitou. Je standardně označené modrým pozadím a vyskytuje se jen ojediněle. Znázorňuje, že obsah pole pochází z přednastavení. Změny provedené v přednastavení se automaticky přenáší do takto označených polí. Pokud dojde k editaci převzatého pole změní se jeho barva pozadí na standardní tj. bílou.

Příkladem jsou objekty v nastavení parametrů odběratelé v adresáři.

 

Poznámka: barvy výše uvedených speciálních objektů mohou být ve Vaší instalaci odlišné, správce systému má totiž možnost jejich nastavení.

 

Kontextové menu

Všechny editovatelné textové objekty (datová pole, rozbalovací seznamy) mají přiřazené kontextové menu. Stisk pravého tlačítka myši způsobí rozbalení menu, které obsahuje standardní povely pro práci se schránkou. Rozbalovací seznamy obsahují navíc možnost přechodu do kmenových dat, zvyšují flexibilitu a přispívají takto ke komfortnímu ovládání systému.

 

 1.3_kontextove_menu

 

 

Přehled (tabulka)

Každé formulářové okno obsahuje již zmíněné tlačítko umožňující vyvolání tabulky s přehledem dat z databanky (F10). Parametry přehledových oken jsou volně nastavovatelné. Velikost a umístění okna na obrazovce jsou automaticky ukládány po každém přesunu okna po obrazovce. Tato nastavení jsou lokální pro pracovní stanici. Pokud máte právo individuálních změn (přiděluje je správce systému), můžete nastavit také jiný obsah okna, tj. zvolit jiné sloupce pro zobrazení v tabulce.

 

Tip: Poklepáním myši nad oblastí názvu sloupce docílíme přetřídění obsahu okna podle tohoto sloupce. Třídění přehledových oken se standardně odvíjí od primárního klíče zobrazované tabulky - obvykle je to obsah prvního pole v masce. Např. v případě přehledu zemí je to zkratka země.

 

Menu Možnosti

 1.3_tabulka_moznosti1.3_tabulka_moznosti2

 

Na obrázku vidíte rozvinuté menu Možnosti z přehledového okna. Nyní si vysvětlíme význam jednotlivých položek:

 

Paralelní zobrazení - pokud používáte vyšší rozlišení na obrazovce ve Vašich Windows lze pomocí této volby a vhodným uspořádáním zobrazit současně hlavní okno a přehled.
Skrytá nástrojová lišta - tato volba umožní zobrazení většího počtu řádků v tabulce - je vhodná jako doplnění předchozí volby.
Definovat přehled - tuto volbu mají k dispozici pouze oprávnění uživatelé. Umožňuje odlišné nastavení parametrů přehledu.
Uložit nastavení - doplnění předchozí volby, uloží změny do databanky.
Standardní nastavení - vrátí standardní (výchozí) nastavení parametrů přehledového okna.

 

 

Poznámka: Pro vyhledání parametrů pro zobrazení přehledových oken platí jednoduché pravidlo. (Princip: MASTER/SYSADM/USER). Nejvyšší prioritu má individuální definice okna pro uživatele (USER), pokud neexistuje hledá se firemní nastavení, které provádí uživatel SYSADM, pokud ani toto neexistuje platí výchozí systémové nastavení od výrobce uložené pod jménem MASTER.

 

Selekce v tabulkách

Jak již jistě víte, lze všechny editovatelné objekty v maskách použít také pro hledání. Tímto lze omezit počet záznamů zobrazených v tabulce po stisknutí tlačítka Přehled. Pokud ale ani tak nebude možné přesné odfiltrování záznamů, můžete si pomoci funkcí Selekce.

 

Jak to funguje ? V tabulce, ve které je zobrazen výsledek hledání, můžete označit jen některé záznamy a převzít je pro tisk nebo pro další zpracování v okně. Označení provedete způsobem známým s principů obsluhy Windows (viz obsluha Průzkumníka) - např. tažením se současně stisknutým levým tlačítkem myši, nebo přidržením tlačítka Ctrl a kliknutím myši na žádaný záznam atd. Po stisknutí tlačítka Selekce v přehledové tabulce lze potom v hlavním okně krokovat (tlačítky vpřed/vzad) pouze v rámci označených řádek.

 

Exporty

V menu Funkce lze zavolat dialog, který umožní komfortním způsobem export dat z přehledového okna. Existují dvě možnosti:

 

do souboru, nebo
do Excelu

 

Exportovány jsou vždy jen ty sloupce z tabulky databáze (resp. z více tabulek databáze v závislosti na definici přehledového okna), které jsou obsaženy v aktuálním přehledu.

 

Poznámka: V případě volby do Excelu musíte mít program Microsoft Excel for Windows nainstalovaný na Vašem počítači.